Onderwijsaanbod

Onderstaand vindt u informatie over het onderwijs van de scholen behorend tot Scholengroep Carmel Hengelo.

De scholengroep ondersteunt en ontwikkelt optimaal en optimistisch onderwijs op de mens. Scholengroep Carmel Hengelo biedt onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo en omvat een vijftal scholen te weten:

Avila College (www.avilacollege.nl)
Lyceum de Grundel (www.lyceumdegrundel.nl)
VMBO de Spindel (www.vmbodespindel.nl)
Het Twickel College (www.twickelcollege.nl)
De Arcade (www.arcadehengelo.nl)

 

Avila College

‘Uitdagen jezelf te overtreffen’

HAVO kansschool
Avila College is een  gezellige, kleinschalige school  voor vmbo TH aan de Deurningerstraat in Hengelo. De school  biedt een  ‘nieuwe’ categorie onderwijs waarbij zowel de opmaat naar  de HAVO centraal staat als het  vormen en coachen van de leerling  tot  een  zelfverzekerd individu. Een school  voor leerlingen die hun grenzen willen verleggen, hun talent willen ontdekken en benutten in een  lerende, veilige omgeving. Onze  school  is in het  groen gelegen en ruim van opzet.

Plezier en afwisseling zijn belangrijk. Samen  met  het  docententeam zorgen we ervoor dat  iedereen zich op z’n plek voelt. Want pas als je een  prettige en veilige leeromgeving hebt, kun je het  beste uit jezelf halen.

Meerwaarde
Waarin zit o.a. de meerwaarde van Avila College?
• Het aanbod van de lesstof ligt op top-TH-niveau (richting havo).
• Leerlingen worden uitgedaagd zichzelf echt te ontwikkelen en zichzelf te verrassen.
• In de onderbouw stellen we vast waar leerlingen het best tot hun recht komen (determinatie).
• Leerlingen komen zo snel mogelijk op de leerweg die bij hen past en die hen uitdaagt.  
• Lessen en toetsen worden op zowel TL- als havo-niveau gegeven.

Kortom: Avila College is voor vmbo-TH-leerlingen de perfecte startplaats binnen Scholengroep Carmel Hengelo en biedt veel mogelijkheden richting havo, mbo en hbo. Daar zit altijd een passende leerweg bij.

Passende leerweg voor iedere leerling
• Via de havoroute na leerjaar 1 (havo in vijf jaar).
• Via de havoroute na leerjaar 2 (havo in vijf jaar).
• Via de havo-kansklassen (een overstap richting havo na het vierde leerjaar nadat je je TL-examen heb gedaan en je kunt dus op deze manier 6 jaar over de havo doen).
• Via het Toptraject vmbo-mbo-hbo na het tweede leerjaar (de Spindel).
• Via een reguliere TL-diplomering doorstroom naar niveau 3 en 4 mbo.
• Via overstap richting vmbo-beroepsgericht na het eerste leerjaar. 

Lyceum de Grundel

‘Onderwijzen van talenten met ambitie’

Lyceum de Grundel is een school met onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium. Het Lyceum bestaat uit een prachtig hoofdgebouw aan de Grundellaan met daartegenover de nieuwe dependance 'het klooster'.

foto klooster

Het Lyceum besteedt veel aandacht aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Lyceum de Grundel kent een driejarige onderbouw. Na drie jaar is voor iedere leerling de beste leerroute gevonden voor de start van de tweede fase.

Onderbouw havo en atheneum

De onderbouw van de havo- en de atheneumopleiding duurt drie jaar. Dat betekent extra veel tijd om echt de juiste plek en de juiste richting te kiezen. Het eerste jaar zitten de leerlingen in een havo/atheneum-klas of in een gymnasiumklas. Plaatsing geschiedt op advies van de basisschool, maar er is ook ruimte voor eigen voorkeuren. Leerlingen met bijzondere talenten geven we graag extra uitdaging. Zo kunnen jongeren met een passie voor sport terecht in onze sportklas. Voor hoogbegaafden is er het Ingeniumproject. Voor iedere leerling is er vanaf de eerste schooldag een klassenmentor.

Sommige leerlingen weten al snel of ze voor havo of atheneum kiezen. Anderen hebben meer tijd nodig. Dat kan bij ons. Deze leerlingen blijven gewoon nog een jaar langer in een gemengde havo/atheneumklas. Totdat ook zij de beste route hebben gevonden voor de start van de bovenbouwfase. Tijdens de onderbouw bereiden we de klassen voor op de bovenbouw, de tweede fase. Decanen helpen ouders en leerlingen bij het maken van belangrijke keuzes in de schoolloopbaan. Alles ter voorbereiding op een geslaagde opleiding, een passende vervolgstudie en een mooie toekomst.

 

Tweede fase

De tweede fase is de term die we gebruiken voor de bovenbouwperiode. Voor havo leerlingen dus klas 4 en 5 havo. Voor vwo-leerlingen 4, 5 en 6 vwo. Voor alle leerlingen geldt dat het deze jaren draait om het ontwikkelen van meer zelfstandigheid in het leerproces. We willen hen eigen verantwoordelijkheid voor de leerresultaten bijbrengen. Onder meer met het oog op een vervolgstudie na de middelbare school. Op mbo, hbo of universiteit moeten studenten het ook zélf doen. Natuurlijk is het verkrijgen van zelfstandigheid een geleidelijk proces en onze docenten begeleiden de leerling daarin.

In de tweede fase volgen leerlingen niet meer allemaal hetzelfde programma. Iedereen kiest een profiel dat het best bij zijn of haar talenten en interesses aansluit. Havo, atheneum en gymnasiumleerlingen kunnen hun keuze maken uit de volgende profielen:

•           natuur en techniek;

•           natuur en gezondheid;

•           economie en maatschappij;

•           profiel cultuur.

 

Gymnasium

Het gymnasium van Lyceum de Grundel is niet voor iedereen weggelegd. Je moet er de hersens voor hebben, maar zeker ook het doorzettingsvermogen en de discipline om elke keer weer je huiswerk te maken, grammatica te leren en vertalingen te schrijven. Maar… je krijgt er heel wat voor terug. Je leert hoe je heel precies zo’n Griekse of Latijnse tekst kunt vertalen. Je maakt kennis met de mythologie van de Grieken en Romeinen. Je ontdekt hoe meer dan tweeduizend jaar geleden werd geleefd, gedacht, geschreven en gevochten. En je komt erachter dat die oudheid eigenlijk nog springlevend is. Tot op de dag van vandaag. De klassieke cultuur komt voor jou niet alleen in de lessen Latijn en Grieks tot leven, maar ook in projecten en excursies. Met als absolute hoogtepunt de Rome reis in de vijfde klas!

VMBO de Spindel

“Opleiden met hoofd, hart en handen”

VMBO de Spindel biedt onderwijs aan dat naadloos aansluit op de praktijk. Wij zijn een lerende organisatie waarin vakkennis continue verrijkt wordt met informatie vanuit leerlingen en praktijk. De locatie van VMBO de Spindel in Hengelo biedt onderwijs van leerjaar 1 t/m 4 van het vmbo.

Spindel Hengelo is een onder- en bovenbouwlocatie. In het prachtige gebouw in het centrum van Hengelo bieden we de leerlingen een veilig pedagogisch en didactisch klimaat. We kennen de leerling en dat biedt vele mogelijkheden en kansen. De leerling start in de onderbouw in een BK- of KT-klas. Mogelijkheden om op te stromen bieden we volgens een gestructureerd plan van aanpak. We zien de kansen voor de leerling en zullen deze ten volle benutten. Omgaan met verschillen, dus oog hebben voor de talenten van de leerling, staat bij ons op nummer één. In de bovenbouw bieden we de leerwegen BBL en KBL aan. De leerlingen kiezen voor de bovenbouw één van de mogelijke afdelingen: Handel/ Administratie of Verzorging. Daarnaast volgen ze een ‘minor’; een praktijkvak dat onafhankelijk van de afdeling gekozen kan worden. We hebben 5 minoren in huis: horeca, sport dienstverlening en veiligheid, mode commercie, uiterlijke verzor- ging en ondernemen/ict. De leerling krijgt met de minor een breder beeld van de beroepenwereld. Zo kun je je specialiseren (bv. gekozen afdeling is Verzorging, minor is uiterlijke verzorging) of verbreden (bv. gekozen afdeling is Handel/ Administratie, minor is horeca). In de school zijn voor de afdelingen en minors veel praktijklokalen ingericht. Bijzonder om te vermelden is dat de leerlingen van klas 4 Verzorging twee dagen per week senioren uit de wijk ontvangen die in het restaurant van de school een driegangendiner voorgeschoteld krijgen. De leer- lingen bereiden en serveren de maaltijd. In klas 4 gaan de leerlingen één dag per week op stage in een bedrijf of instelling.


Spindel Borne
 is een bovenbouwlocatie voor de leerwegen Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht en Gemengd/Theoretisch. De school bevindt zich in een rustige omgeving aan de rand van Borne. Na de voorbereidende onderbouw op een andere locatie binnen Scholengroep Carmel Hengelo te hebben doorlopen, kunnen de leerlingen kiezen, binnen de bovengenoemde leerwegen, uit de sectoren Economie, Techniek en Zorg en Welzijn. De leerlingen van de basis- beroepsgerichte leerweg (bbl) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) kunnen daarbinnen nog de keuze maken voor: Handel en Administratie, Metaal, Metalektro, Bouwtechniek en Verzorging.

Leerlingen in BBL en KBL kunnen in de ‘vrije ruimte’ kiezen voor een extra vak of module. Een module is een serie praktijklessen over een bepaald onderwerp, zoals: EHBO, NIL-lassen, beeld en media en tal van andere mogelijkheden. Onder extra vakken vallen bijvoorbeeld: Lichamelijke opvoeding 2, muziek en tekenen. Tevens is het voor leerlingen BBL en KBL mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten. Door het leveren van maatwerk werken we aan een betere aansluiting met het mbo. De leerlingen in de derde klas TGL volgen allen het vak Technologie. Daarbij leren ze op ICT-gebied te werken met onder meer de Officepakketten. Ook oriënteren ze zich op de verschillende sectoren binnen het vmbo door kennis op te doen binnen de beroepsafdelingen van de school.

Stapelen van opleidingen

In schooljaar 2014-2015 zijn we van start gegaan met een pilot om leerlingen die reeds geslaagd zijn op BBL-niveau de kans te bieden klas 4 nogmaals te volgen maar dan in de KBL. Voordeel is dat de leerling daarna kan doorstromen naar niveau 3 of 4 van het ROC. De BBL biedt toegang tot niveau 2. Niet alle leerlingen komen voor dit stapelen van opleidingen in aanmerking. Schooljaar 2014-2015 wordt gebruikt om ervaring op te doen met een beperkt aantal, daarvoor geselecteerde leerlingen. Eind schooljaar 2014-2015 moet duidelijk zijn welke eisen we aan leerlingen uit BBL4 gaan stellen om voor dat stapelen van opleidingen in aanmerking te komen.

Het Twickel College

‘Leren met plezier’

Het Twickel College biedt onderwijs voor atheneum, havo, vmbo en lwoo onder bestuur van Scholengroep Carmel Hengelo. Er zijn 3 Twickel locaties: in Hengelo, Borne en Delden.
Twickel wil bij alle leerlingen het plezier in leren bevorderen, ons motto “Leren met Plezier”.

Kwaliteit door goede resultaten en eigentijdse onderwijsvormen, optimale ontplooiing van alle leerlingen en een persoonlijke benadering staan bij ons centraal. Op Het Twickel College heerst een creatief klimaat waarin iedereen zichzelf mag onderscheiden. Je doel bepaal jezelf. De route er naar toe bewandelen we samen.

Met onze aanpak willen we:

  • leerlingen stimuleren om te leren
  • leerlingen uitdagen om actief te zijn en hun uiterste best te doen
  • creatief en zelfstandig denken van leerlingen stimuleren en honoreren
  • meer samenhang in onze didactiek ontwikkelen
  • zorgen voor een uitdagende leeromgeving
  • uitgaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van onze leerlingen
  • leerlingen de kans geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen
  • leerlingen naarmate ze ouder worden leren met meer eigen verantwoordelijkheid om te gaan

 

OPDC de Arcade

‘Coachen naar een succesvol vervolg’

OPDC de Arcade is een orthopedagogisch centrum dat in dienst staat van het regulier voortgezet onderwijs in Hengelo en omstreken. De Arcade verzorgt leerweg ondersteunend onderwijs voor leerlingen die over een normale intelligentie beschikken maar moeilijkheden in de leerontwikkeling ondervinden. Leerlingen met behoefte aan een kleine, gestructureerde omgeving. De Arcade leidt op tot zelfverzekerde, toegankelijke jonge mensen met veel eigen verantwoordelijkheid, zelfinzicht en praktische kennis.

In kleine klassen van 15 leerlingen per groep en met gemotiveerde en geduldige docenten leren de leerlingen omgaan met leerbelemmerende factoren zoals concentratieproblemen, specifieke leerstoornissen of sociaal-emotionele problemen. OPDC De Arcade telt ongeveer 165 leerlingen en een team van zo’n 35 docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Ook leerlingen van Lyceum de Grundel, Avila College of VMBO de Spindel kunnen zo nodig (onderbouw)onderwijs volgen bij OPDC de Arcade. Vanaf leerjaar 3 volgen de leerlingen weer regulier onderwijs op een locatie van Scholengroep Carmel Hengelo, waartoe OPDC de Arcade behoort.